Algemene voorwaarden

 

– Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden gefundeerd.

Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits ten minste 24 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij er een aanbetaling gedaan dient te worden.

 – Het is aan de klant om zoveel mogelijk research te doen over de behandeling. Nirvana Beauty heeft alle informatie over de behandelingen op de site en gaat ervan uit dat de klant dit zorgvuldig doorneemt alvorens de behandeling gaat plaats vinden.

Algemene voorwaarden Skin Make Up

Nirvana Beauty hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Nirvana Beauty” verstaan Nirvana Beauty gevestigd te Helmond, Heistraat 4-B, 5701 HN.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Nirvana Beauty opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up, ontharing, wenkbrauw/wimper behandelingen, gezichtsbehandelingen en naildesign.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Nirvana Beauty.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Nirvana Beauty voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Nirvana Beauty en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Nirvana Beauty tot behandeling.

2.2 Nirvana Beauty is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Nirvana Beauty door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Nirvana Beauty.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 Nirvana Beauty kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient Nirvana Beauty tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

6 Betaling

6.1 Client betaalt een aanbetaling restant direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien Nirvana Beauty de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Nirvana Beauty onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Nirvana Beauty niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Nirvana Beauty is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Nirvana Beauty is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Nirvana Beauty bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Nirvana Beauty indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Nirvana Beauty instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij Nirvana Beauty af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Nirvana Beauty 50% (zegge: vijftig procent) bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Nirvana Beauty is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Nirvana Beauty, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Nirvana Beauty leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Nirvana Beauty afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Nirvana Beauty is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Nirvana Beauty.

8.2 Nirvana Beauty kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste resultaat.

8.3 Nirvana Beauty is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken of door onjuiste informatie verkregen door client.

8.4 Nirvana Beauty is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 Nirvana Beauty is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

8.7.Nirvana Beauty is niet aansprakelijk bij ontevredenheid, indien er toestemming is verleend door client en de behandelingen correct zijn uitgevoerd.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Nirvana Beauty, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Nirvana Beauty en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Mochten client en Nirvana Beauty niet tot een passende oplossing komen, kan client dit voorleggen aan een mediator.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Nirvana Beauty en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Nirvana Beauty behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.